English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف  چاپ        ارسال به دوست

به گزارش صادق زاده مسئول روابط عمومی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

گزارش کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی به تفکیک فعالیت ها از ابتدای سال 96

به گزارش کارشناس مربوط به بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی اولین بسته از بسته های تحول و نوآوری یازده گانه ابلاغی وزارت متبوع، فعالیت های صورت گرفته جهت تحقق نتایج این فعالیتها را، به شرح ذیل اعلام نمودند:

بسته شماره 1:بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی

گزارش فرایندانجام فعالیت شماره 1:

 شناسایی حیطه های سرآمدی دانشگاه در عرصه آموزش علوم پزشکی با توجه به شواهد، نقاط قوت و فرصت های موجود در منطقه آمایشی

Ø      تشکیل منظم جلسات کارگروه

Ø      ارسال صورتجلسات و کلیه فایل های ارسالی وزارت متبوع در خصوص بسته های تحول به دانشکده های تابعه جهت طرح موضوع شناسایی حیطه های سرآمدی دانشکده ها در گروه های آموزشی مربوطه و ارائه رهنمودهای لازم

Ø      اعلام برخی گروه های آموزشی دانشگاه مبنی بر سرآمدی در گروه خود پس از برگزاری جلسات مستمر و بررسی کارشناسی و ارسال به روسای دانشکده های مربوطه

Ø      بررسی حیطه های اعلامی در جلسات مستمر دانشکده های تابعه و انتخاب حیطه های سرآمدی و ارسال به کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه

Ø      طرح موضوع در کارگروه، بررسی و تبادل نظر و در نهایت انتخاب حیطه های مورد نظر

Ø      طرح موضوع حیطه های شناسایی شده در شورای آموزشی دانشگاه و تصویب نهایی آنها

Ø      تمامی مستندات و مکاتبات مربوطه به ترتیب انجام، در سایت پایش برنامه عملیاتی وزارت متبوع بارگذاری گردیده است.

Ø      شایان ذکر است تمامی مستندات و پیوست های بارگزاری گردیده در سایت پایش برنامه عملیاتی وزارت متبوع توسط معاونت محترم آموزشی دانشگاهدر سایت رویت و تائید گردیده است.

گزارش فرایند انجام فعالیت شماره 2:

تدوین نقشه راه مرجعیت علمی در عرصه آموزش علوم پزشکی در حیطه های سرآمدی تعیین شده

Ø      تشکیل منظم جلسات کارگروه

Ø      ابلاغ حیطه های سرآمدی تعیین شده نهایی در کارگروه به دانشکده های تابعه جهت طرح در جلسات گروه های آموزشی مربوطه و تدوین نقشه راه

Ø      ارسال نقشه راه های تدوین گردیده از دانشکده های تابعه به کارگروه جهت بررسی و تایید نهایی و در صورت نیاز اعمال تغییرات لازم

Ø      نهایی نمودن نقشه راه های تدوین گردیده در کارگروه و ارسال به دبیرخانه کلان منطقه 2 آمایش جهت تصویب

Ø      تمامی مستندات و مکاتبات مربوطه به ترتیب انجام، در سایت پایش برنامه عملیاتی وزارت متبوع بارگذاری گردیده است.

Ø      شایان ذکر است تمامی مستندات و پیوست های بارگزاری گردیده در سایت پایش برنامه عملیاتی وزارت متبوع توسط معاونت محترم آموزشی دانشگاهدر سایت رویت و تائید گردیده است.

 

گزارش فرایند انجام فعالیت شماره 3 و 4:

تدوین سند مربوطه در حیطه های سرآمدی تعیین شده و تصویب آن

Ø      تشکیل منظم جلسات کارگروه

Ø      ارسال صورتجلسه در خصوص تدوین سند آینده نگاری در حیطه های سرآمدی تعیین شده

Ø      ارسال بند صورتجلسه به مدیران محترم گروه های مربوطه در خصوص تدوین سند آینده نگاری در حیطه مربوطه

Ø      تدوین سند آینده نگاری توسط گروه های مربوطه در حیطه های سرآمدی تعیین شده و طرح، بررسی و تصویب در کارگروه آینده نگاری

Ø      مستندات و مکاتبات مربوطه به ترتیب انجام، در سایت پایش برنامه عملیاتی وزارت متبوع بارگزاری گردیده است.

 

 


٠٩:١١ - 1396/10/05    /    شماره : ١٧١٩٣    /    تعداد نمایش : ٢٠٠خروج