English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پروفسور محمدی فلاح

معاون آموزشی دانشگاه

پروفسور فیروزی

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه

آقای دکتر عباسی وش

قائم مقام معاون آموزشی و مدیر امورآموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیری تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر فیضی

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه

خانم دکتر آقازاده

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش