English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

سال

تعداد جلسه

مصوبات

1394

2

16

1393

2

11