English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

جلسات برگزار شده کمیته ترفیع پایه در سال95

جلسه

تعداد اعضا هیات علمی ترفیع یافته

اول

32 نفر

دوم

62 نفر

سوم

53 نفر

جمع

147 نفر